Browsing by Author މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 94  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1993-12-0111ނޮވެމްބަރ 1993 ދުވަހު ރިޔާސީ 4ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ތަޤްރީރުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1994-09-011415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1996-08-011417 ހ. ވަނައަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީޖަލްސާއަށް އައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1998-051998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdulqayyoom, Maumoon
2004-09-012004 ވަނަ އަހަރު ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-12-012005 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2000-10ހިތްތަކުގެ މާމެލާމެލިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1991-11-01ނަސްރުގެދުވަހުގެ ރަސްމީޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-04-01ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
2005-04-01ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2007-01-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-11-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1997-10ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2007-07ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2007-02-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތަށް 100 އަހަރު ފުރުމުގެ ތާރީޚީ މުނަޞަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-10-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-06-01ރައީސުލްޖުމހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2007-03-01; 2008-07-01ރައީސުލްޖުމްހުރިޔާގެ ޚިޠާބުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
2002-09-01ރައީސުލްޖުމްހުރިޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-10-01ރައީސުލްޖުމްހުރިޔާގެ ޚިޠާބު : 1426 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon