Browsing by Author Raeesul Jumhuriyyage Office

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-11-22Gavaaidhu number: 152-R/2021 : regulation on the Audit and Accountability of State-Owned Enterprisesރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-22Gavaaidhu number: 153-R/2021 : regulation for registration of Pubic Interest Entity Auditorsރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-04ގަވާއިދު ނަންބަރު 141-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު 147-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2016 (ކަނޑުމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާއި ފުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-24ގަވާއިދު ނަންބަރު: 155-އާރ/2021 : މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-10-31ގަވާއިދު ނަންބަރު: 139-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 229-އާރ/2015، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-01ގަވާއިދު ނަންބަރު: 140-އާރ/2021 : ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-08ގަވާއިދު ނަންބަރު: 142-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 35-އާރ/2012 (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-09ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2021 : ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-10ގަވާއިދު ނަންބަރު: 144-އާރ/2021 : އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-10ގަވާއިދު ނަންބަރު: 145-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އެއްގަމު އުޅަނދާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-10ގަވާއިދު ނަންބަރު: 146-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު: 148-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު: 4-އާރ/2010 (ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-15ގަވާއިދު ނަންބަރު: 149-އާރ/2021 : ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-17ގަވާއިދު ނަންބަރު: 150-އާރ/2021 : އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-18ގަވާއިދު ނަންބަރު: 151-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 113-އާރ/2021 (ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-22ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2021 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-24ގަވާއިދު ނަންބަރު: 156-އާރ/2021 : އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-11-28ގަވާއިދު ނަންބަރު: 157-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 69-އާރ/2018، ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office
2021-12-02ގަވާއިދު ނަންބަރު: 158-އާރ/2021 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/28، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާތު ތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދުތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް; Raeesul Jumhuriyyage Office