Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:


Showing results 21 to 40 of 9123 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-01-01މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
1-01-01Health and Human Rights fact sheet – Maldivesހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވުސް; Human Rights Commission of the Maldives
2-Aug-2019ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަންMoosa, Ibrahim Rasheed; އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
4-2013Maldives economic updateWorld Bank
18-02-2019ޑިމޮކްރަސީގެ އިސްލާމްވަންތަކަން ޙަޤީޤަތެއްތަ! ނުވަތަ ބިލާހެއްތަ ؟Moosa, Ibrahim Rasheedh; އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
20-11-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިންއިޔާޒް ނަސީމް; Naseem, Iyaaz
30-Jan-2008Environmental impact assessment notes for Sh. Bilehfahi harbor construction project : Bilehfahi, Miladhunmadulu Uthuruburi, MaldivesNaeem, Ibrahim
113-08-01ވާހަކަ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުޢަބްދުﷲ ޙަމީދު; Hameed, Abdulla
202-04-20Bangladesh : political economy of right to informationAhsan, Syed Khaled; Sadik Hasan, Sadik; Imran, Nadee Naboneeta
Oct-2016ގަހުގެ ފައިދާރަޟިއްޔާ މުޙާއްމަދު; Mohamed, Rasiya
1380-01-01ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު-
1381-01-01ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު-
1921-01-01އެޗް. ސީ. ޕީ. ބެލް-
1948-09-05އެންމެ ފުރަތަމަ ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުނު ކަރުދާހު ރުފިޔާ-
1958-01-01ސިފައިން-
1963-01-012 ފާއިޒާގެ މަޟުމޫނުތައްޅަފުރާ; Faiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
1966-01-011 ފައިޒާގެ މަޟުމޫނުތައްFaiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
1966-01-01އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗައް ތެދުވެރިވުންFaiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
1966-01-01!ކ. ހ. އޮފީހުގެ މަޢުރަޟު - އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާFaiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
1966-01-01ބަހާރުގެ މޫސުމްFaiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ