Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 21 to 40 of 9123 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999-10-011420 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު އަރީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޓީ.ވީ އާއި ރޭޑިޔޯއިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުJameel, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
2014-061435 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޞާން މަހުގެ ހަނދާނުގައިއާދަމް, އަބޫބަކުރު; Adam, Aboobakuru
2006-04-0118 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް : މަރުކަޒުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންShanoon, Mohamed; މުޙައްމަދު ޝަނޫން
2014-07-01(1816-1886) އަލްޢައްލާމާ އައްސައްޔިދު އަޙްމަދު ޒައިނީ ދަޙްލާންNadhuvee, Mohamed Waheedh; މުޙައްމަދު ވަހީދު ނަދުވީ
1999-04-011835ން 1843ށް ދިވެހިރާއްޖެ ކްރިސްޓިއަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަދަލުކުރެވުނު ބައެއްސިޓީHussain, AbduhRasheed; ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
1987-4; 1987-5; 1987-11; 1987-8; 1987-91886 މ. ގައި މިސްޓަރ ސީ. ޑަބްލިޔޫ. ރޮސެޓް ދެކެލެއްވި ދިވެހިރާއްޖެޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdul Rasheed
2000-12-1019 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ-
2011-11-011900 މ. އިންފެށިގެން ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން މާނައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ ލަފުޒުތައް އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟ ހުރިނަމަ އެފަދަ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަށް އައިސްފައިވަނީ ކޮނަކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟Zahiyya, Fathimath; ފާތިމަތު ޒަހިއްޔާ
2016-06-01"1932 ގައި އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީއާއި 2008 ގައި އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަނީ ކޮންޤާނޫނު އަސާސީއަކުން؟"މުޙައްމަދު އަޝްފާހު; Ashfah, Mohamed
2009-11-011950 ގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދި ބަޣާވާތް: ގދ. ހިވަރު ތިނަދޫ މީހުންގެ ދައުރުއާމިނަތު ޝަފީޤާ; Shafeega, Aminath
2008-11-01(1950-2005) ޑރ. ޝައުޤީ ޟައިފްNadhuvee, Mohamed Waheed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ
2011-031960 ވަނަ އަހަރު ހުކުރު މިސްކިތް-
2011-11-01"1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ށ. މާކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމީގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟"Mohamed, Muslim; މުސްލިމް މުޙައްމަދު
1984-12-101979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1981-12-101980 މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-101983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1987-10; 1987-61986 މ. ގައި މިސްޓަރ ސީ. ޑަބްލިޔޫ. ރޮސެޓް ދެކެލެއްވި ދިވެހިރާއްޖެޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdhurasheedh
1981-11-171994 ވަނަ އަހަރު ހުރި ދޯނިފަހަރުގެ ޢަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އްންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
1998-12-101997 ޑިސެމަބަރ ގައި ހުރި ދޯނިފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-101998 - ކަނޑުތަކުގެ އަހަރުޙަސަން ޞާބިރު; Sabiru, Hassan