Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 21 to 40 of 6326 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-11-011950 ގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި އުފެއްދި ބަޣާވާތް: ގދ. ހިވަރު ތިނަދޫ މީހުންގެ ދައުރުއާމިނަތު ޝަފީޤާ; Shafeega, Aminath
2008-11-01(1950-2005) ޑރ. ޝައުޤީ ޟައިފްNadhuvee, Mohamed Waheed; މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ
2011-11-01"1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ށ. މާކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމީގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟"Mohamed, Muslim; މުސްލިމް މުޙައްމަދު
1984-12-101979 އިން 1983 އަށް މަސްވެރިންނާ ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1984-12-101983 ޑިސެމްބަރ ގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1987-10; 1987-61986 މ. ގައި މިސްޓަރ ސީ. ޑަބްލިޔޫ. ރޮސެޓް ދެކެލެއްވި ދިވެހިރާއްޖެޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން; Hussain, Abdhurasheedh
1998-12-101997 ޑިސެމަބަރ ގައި ހުރި ދޯނިފަހަރުގެ އަދަދުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް; Ministry of Fisheries
1998-12-101998 - ކަނޑުތަކުގެ އަހަރުޙަސަން ޞާބިރު; Sabiru, Hassan
1998-051998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdulqayyoom, Maumoon
2012-011st addendum to the EIA report development of city hotel, hospitality institute and resort development At Bodufinolhu And Gasfinolhu Laamu AtollLand and Marine Environmental Resources Group
2013-02-011st addendum to the EIA report for restoration of AA Mathiveri Harbour under onstruction of Harbours for tsunami victims projectZahir, Hassan; A. Sattar, Shahama
1963-01-012 ފާއިޒާގެ މަޟުމޫނުތައްޅަފުރާ; Faiza, Aminath; އާމިނަތު ފާއިޒާ
2005-03-01(2) ބޮޑު ރާޅު ކާރިޘާގައި ވިލުފުށިއިސްމާޢީލް ޝަމީމު; Shameem, Ismail
1979-12(2) ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާގެ ކައިވެނިފުޅުތަކަށް ނަޒަރެއްފާއިޒާ; Faiza
2004-01-01; 2004-02-01; 2003-11-01; 2004-04-01; 1- Nov-200620 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެދެކެފައިވާ ޝަޚްޞިއްޔަތުތައް 2 : އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (3 ވަނަ).އަޙްމަދު ޝާކިރު; Shakir, Ahmed
1999-10-012000 ވަނަ އަހަރުގެ އުންމީދުShareef, Ali; ޢަލީ ޝަރީފު
2004-09-012004 ވަނަ އަހަރު ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-12-012005 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2006-12-012006 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް ދެއްވި ޙިޠާބުDhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu; ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
2016-11-032015 ވަނަ އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިފައިންނާއި މުހާތަބުކުރައްވާ އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް ދެއްވި ތަޤްރީރު.Ibrahim, Adam Naseer; އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް