Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1004
Title: ޝާކުވާކުރާ ބޮއްފަނި
Other Titles: Shakuvaakuraa boahfani
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Tadpole
ބޮއްފަނި
Complain
ޝަކުވާކުރުން
ހުރިހާއެއްޗެއް އެނގުން
ވަޅުކާފަ
މަސް
Issue Date: 1-Sep-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Shakuvaakuraa boahfani. (2001). Fayithoora 270, 23(5), 49-50.
ޝާކުވާކުރާ ބޮއްފަނި. (2001). ފަތްތޫރަ 270, 23(5)، 49-50.
Series/Report no.: Faiythoora;270
ފަތްތޫރަ;270
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1004
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shakuvaakuraa boahfani.pdfFayithoora 270, 23(5)49.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.