Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10354
Title: ޤާާނޫނު ނަންބަރު: 2019/9 : ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu nannbaru 2019/9 : qaanoonu nannbaru 2009/8 (Dhivehiraajjeyge pension aai behey qaanoonu) ah 5 vana is'laah'u genaumuge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 5-Aug-2019
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2019). ޤާާނޫނު ނަންބަރު: 9/2019 : ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 48 (1098). 1-3.
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2019). Qaanoonu nannbaru 2019/9 : qaanoonu nannbaru 2009/8 (Dhivehiraajjeyge pension aai behey qaanoonu) ah 5 vana is'laah'u genaumuge qaanoonu. Dhivehi saruraakuge gazette. 48 (1098). 1-3.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;8/2009
Dhivehi sarukaaruge gazette;2009/8
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10354
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu nannbaru 20098 (Dhivehiraajjeyge pension aai behey qaanoonu) ah 5 vana is'laah'u genaumuge qaanoonu.pdfDhivehi saruraakuge gazette, 48 (1098).335.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.