Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10417
Title: ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2016 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu numbaru 21/2016 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 2 vana islaah'u genaumu ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 24-Aug-2016
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2016). ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2016 : ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 45(142)، 1-5
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2020). Qaanoonu numbaru 21/2016 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 2 vana islaah'u genaumu ge qaanoonu. Dhivehi Saruraakuge Gazette. 45(142), 1-5.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10417
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu numbaru 21/2016 : qaanoonu numbaru 10/2010 (local council thaku ge inthikhaabu ge qaanoonu) ah 2 vana islaah'u genaumu ge qaanoonuDhivehi Saruraakuge Gazette. 45(142)343.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.