Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10437
Title: ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu numbaru 8/2009 (Dhivehi Raajjeyge pension aa behey qaanoonu) ah 4 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 10-Mar-2019
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2019). ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 1/2019. 48(1014)، 1-6
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2019). Qaanoonu numbaru 8/2009 (Dhivehi Raajjeyge pension aa behey qaanoonu) ah 4 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu. Dhivehi sarukaaru ge gazette 1/2019. 48(1014), 1-6.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;1/2019
Dhivehi sarukaaru ge gazette;1/2019
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10437
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu numbaru 8 2009 (Dhivehi Raajjeyge pension aa behey qaanoonu) ah 4 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu.pdfDhivehi sarukaaru ge gazette 1/2019, 48(1014)554.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.