Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10443
Title: ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) އަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
Other Titles: Qaanoonu numbaru 31/79 (Dhivehi Raajjeyge import exportge qaanoonu) ah 15 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 20-Dec-2018
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2018). ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) އަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 11/2018. 47(201)، 1-3
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2018). Qaanoonu numbaru 31/79 (Dhivehi Raajjeyge import exportge qaanoonu) ah 15 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu. Dhivehi sarukaaru ge gazette 11/2018. 47(201), 1-3.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;11/2018
Dhivehi sarukaaru ge gazette;11/2018
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10443
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qaanoonu numbaru 31 79 (Dhivehi Raajjeyge import exportge qaanoonu) ah 15 vana is'laah'u genaumu ge qaanoonu.pdfDhivehi sarukaaru ge gazette 11/2018, 47(201)349.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.