Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10806
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 6-އާރ/2012 : ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
Other Titles: Gavaaidhu numbaru: 6-R/2012 : Dhivehi Civil Service ge gavaaidhu 2010 ah 10 vana is'laah'u genaumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Issue Date: 31-Jan-2012
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesuljumhooriyyaage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2012). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 6-އާރ/2012 : ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 41(17)، 1-6.
Raeesuljumhooriyyaage Office. (2012). Gavaaidhu numbaru: 6-R/2012 : Dhivehi Civil Service ge gavaaidhu 2010 ah 10 vana is'laah'u genaumuge gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge Gazette. 41(17), 1-6.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;
Dhivehi Sarukaaruge Gazette;
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10806
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavaaidhu numbaru: 6-R/2012 : Dhivehi Civil Service ge gavaaidhu 2010 ah 10 vana is'laah'u genaumuge gavaaidhuDhivehi Sarukaaruge Gazette. 41(17)166.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.