Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11193
Title: އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރގެ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ ދަށްވެގެން 25 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ބަހައްޓަވާ!
Other Titles: Air conditioner ge fini hoonumin emme dhavvegen 25 degree Celsius gai bahahtavaa!
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
Ministry of Environment and Energy
Issue Date: 19-May-2016
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
Ministry of Environment and Energy
Citation: ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ. (2016). އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރގެ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ ދަށްވެގެން 25 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ބަހައްޓަވާ!. ނެގީ: https://www.environment.gov.mv/v2/en/download/3993
Ministry of Environment and Energy. (2016). Air conditioner ge fini hoonumin emme dhavvegen 25 degree Celsius gai bahahtavaa!. Retrieved from: https://www.environment.gov.mv/v2/en/download/3993
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11193
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment I


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Air conditioner ge fini hoonumin emme dhavvegen 25 degree Celsius gai bahahtavaa!.jpg16.66 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.