Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12001
Title: ނިލަންދޫ އެދުރުތަކުރުފާނު
Other Titles: Nilandhoo edhuruthakurufaanu
Authors: އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު
Manik, Ibrahim Hussain
Issue Date: Feb-2013
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (2013). ނިލަންދޫ އެދުރުތަކުރުފާނު. ފަތްތޫރަ 395. 19-22
Manik. I. H. (2013). Nilandhoo edhuruthakurufaanu. Faiythoora 395. 19-22.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;395
Faiythoora;395
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12001
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nilandhoo edhuru thakurufaanu.pdfFaiythoora 3955.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.