Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12135
Title: ސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ފަރީދު 1 ސިފައިންގެ ހެދުންކޮޅުގައި
Other Titles: Sult'aan Mohamed Fareedh 1 Sifainge hedhun kolhugai
Keywords: ތާރީޚް
History
ކަޅާއި ހުދު
Black and white
މުޙައްމަދު
Mohamed
ފަރީދު
Fareedh
އެކެއް
One
ސުލްޠާން
Sult'aan
ސިފައިންގެ
Sifainge
ހެދުން
hedhun
ކޮޅުގައި
kolhugai
Issue Date: 2021
Citation: .(ސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ފަރީދު 1 ސިފައިންގެ ހެދުންކޮޅުގައި). (ނ.ޑ.). ސަރުނަ. http://saruna.mnu.edu.mv/
(Sult'aan Mohamed Fareedh 1 Sifainge hedhun kolhugai). (n.d.). Saruna. http://saruna.mnu.edu.mv/
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12135
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް ފޮޓޯއިން
Maldivian History in pictures P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sult'aan Mohamed Fareedh 1 Sifainge hedhun kolhugai48.2 kBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.