Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12747
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2021 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu number: 154-R/2021 : fathuruverikamuge dhaairaagai thimaaveshi himaayaikoh rakkaatherikamaabehey qavaaidhah 1 vana islaahu genaumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 22-Nov-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 154-އާރ/2021 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (305)، 1-3.
Raeesul Jumhuriyyage Office. (2021). Gavaaidhu number: 154-R/2021 : fathuruverikamuge dhaairaagai thimaaveshi himaayaikoh rakkaatherikamaabehey qavaaidhah 1 vana islaahu genaumuge gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (305). 1-3.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;154
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;154
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12747
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.