Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12768
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2021 : ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 9-Nov-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު: 143-އާރ/2021 : ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާއީ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (290)، 1-66.
Raeesul Jumhuriyyage Office. (2021). Gavaaidhu number: 143-R/2021 : local council thakuge aammu ijuraaee gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (290). 1-66.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;143
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;143
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12768
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavaaidhu number 143-R2021 local council thakuge aammu ijuraaee gavaaidhu.pdfDhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (290)1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.