Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12770
Title: ގަވާއިދު ނަންބަރު 141-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Other Titles: Gavaaidhu number: 141-R/2021 : gavaaidhu number 311-R/2021 (dhivehi Civil Service ge gaviaadhu 2014) ah 8 vana islaahu genaumuge gavaaidhu
Authors: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Issue Date: 4-Nov-2021
Publisher: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
Raeesul Jumhuriyyage Office
Citation: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. (2021). ގަވާއިދު ނަންބަރު 141-އާރ/2021 : ގަވާއިދު ނަންބަރު 311-އާރ/2014 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް. 50 (287)، 1-54.
Raeesul Jumhuriyyage Office. (2021). Gavaaidhu number: 142-R/2021 : gavaaidhu number 311-R/2021 (dhivehi Civil Service ge gaviaadhu 2014) ah 8 vana islaahu genaumuge gavaaidhu. Dhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (287). 1-54.
Series/Report no.: ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް;141
Dhivehi Sarukaaruge gezzete;141
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12770
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law (AA)


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavaaidhu number 141-R2021 gavaaidhu number 311-R2021 (dhivehi Civil Service ge gaviaadhu 2014) ah 8 vana islaahu genaumuge gavaaidhu.pdfDhivehi Sarukaaruge gezzete. 50 (287)558 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.