Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/130
Title: ކުރުވާހަކަ : އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
Other Titles: Kuruvaahaka : adhabee faadukiyun
Authors: Waheed, Mohamed
މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Keywords: Literature
Literature -- Fiction -- Criticism
Literature -- Fiction -- Short stories
Literature -- Fiction -- Short stories -- Criticism
Issue Date: 1-Nov-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Waheed, M. (2006). Kuruvaahaka : adhabee faadukiyun. Faithoora, 27(8), 17-21.
.މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2006). ކުރުވާހަކަ : އަދަބީ ފާޑުކިޔުން. ފަތްތޫރަ 27(8), 17-21
Series/Report no.: Faithoora;332
ފަތްތޫރަ؛332
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/130
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
332_pt5-08172017123150.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.