Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14574
Title: Environmental and social management plan for the upgrading of Island Waste and Resource Management Centre in B. Eydhafushi
Authors: Zuhair, Ahmed Hassaan
އަޙްމަދު ޙައްސާން ޒުހައިރު
Keywords: Environmental and social management plan
Island Waste and Resource Management Centre (IWRMC)
B. Eydhafushi
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
އައިލެންޑް ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އައި.ޑަބްލިއު.އާރު.އެމް.ސީ)
ބ. އޭދަފުށި
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Ministry of Environment
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
Citation: Zuhair, A. H. (2020). Environmental and social management plan for the upgrading of Island Waste and Resource Management Centre in B. Eydhafushi. Male’: Ministry of Environment.
.އަޙްމަދު ޙައްސާން ޒުހައިރު. (2020). އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ފޯރ ދަ އަޕްގްރޭޑިންގ އޮފް އައިލޭންޑް ވޭސްޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އެޓް ބ. އޭދަފުށި. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14574
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment E


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESMP – For the upgrading of Island Waste Management Centre in Eydhafushi, Baa Atoll.pdf8.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.