Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/15
Title: އަލިފާނުގެ މަގު
Other Titles: Alifaanuge magu
Authors: Manik, Moosa
މޫސާ މަނިކު
Keywords: Fiction
Literature
Dhivehi language
Dhivehi language
Family relationships
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު
ދިވެހި ބަސް
ޢާއިލީ ގުޅުންތައް
ޗިލިޔާ މޫސާ މަނިކް
Issue Date: 1-Jan-2000
1-Dec-1999
1-Oct-1999
Jul- 174
Jul- 177
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Maniku, M. (2000). Alifaanuge magu, Faiythoora 250, 21(10), 35-38.
.މޫސާ މަނިކު. (2000). އަލިފާނުގެ މަގު. ފަތްތޫރަ 250. 21(10), 35-38
Maniku, M. (1999). Alifaanuge magu, Faiythoora 249. 21(9), 34-40
މޫސާ މަނިކު (1999). އަލިފާނުގެ މަގު. ފަތްތޫރަ 249. 21(9), 40-34
Maniku, M. (1999). Alifaanuge magu, Faiythoora 247, 21(7), 34-38.
މޫސާ މަނިކު (1999). އަލިފާނުގެ މަގު. ފަތްތޫރަ 247. 21(7), 34-38
މޫސާ މަނިކު (1999). އަލިފާނުގެ މަގު . ފަތްތޫރަ 245. 21 (5)،37-39
Manik, M. (1999). Alifaanuge magu Faiythoora 245. 21 (5), 37-39
މޫސާ މަނިކު. (1999). އަލިފާނުގެ މަގު. ފަތްތޫރަ 248. 21 (8)34-38
Maniku, M. (1999). Alifaanuge magu. Faiythoora 248. 21 (8), 34-38
Series/Report no.: Faiythoora;250
ފަތްތޫރަ؛250
Faiythoora;249
ފަތްތޫރަ؛249
Faiythoora;247
ފަތްތޫރަ؛247
ފަތްތޫރަ؛245
Faiythoora;245
ފަތްތޫރަ؛248
Faiythoora;248
Description: Chilhiya Moosa Manik. Continuation from Faithoora 249
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/15
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf614.31 kBAdobe PDFView/Open
Alifaanuge magu.pdfFaiythoora 249. 21(9)3.65 MBAdobe PDFView/Open
Alifaanuge Magu.pdfFaiythoora 247. 21(7)2.55 MBAdobe PDFView/Open
Alifaanuge magu.pdfFaiythoora 245. 21 (5)80.92 kBAdobe PDFView/Open
Alifaanuge magu.pdfFaiythoora 248. 21 (8)134.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.