Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/178
Title: 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް ދެއްވި ޙިޠާބު
Other Titles: 2006 vana aharuge nas'ruge dhuvahu, Minister of Information and Arts dhehvi khit'aabu
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Victory Day
Speech
Issue Date: 1-Dec-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: 2006 vana aharuge nas'ruge dhuvahu, Minister of Information and Arts dhehvi khit'aabu. (2006). Faithoora, 27(9), 9-19.
2006 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް ދެއްވި ޙިޠާބު. (2006). ފަތްތޫރަ 27(9)، 9-19.
Series/Report no.: Faithoora;333
ފަތްތޫރަ؛333
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/178
Appears in Collections:ތަޤުރީރު
Speech


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333_pt3-08172017125707.pdf5.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.