Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/186
Title: ހިޔަޅާއި މާކަނާ
Other Titles: Hiyalhaai maakanaa
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
Children’s stories
Moral
ހިޔަޅު
މާކަނާ
Issue Date: 1-Dec-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hiyalhaai maakanaa. (2006) Faithoora, 27(9), 50.
.ހިޔަޅާއި މާކަނާ. (2006). ފަތްތޫރަ. 27(9), 50
Series/Report no.: Faithoora;333
ފަތްތޫރަ؛333
Description: ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/186
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333_pt11-08172017130210.pdf401.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.