Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1878
Title: Maldives Demographic and Health Survey 2009
Other Titles: މޯލްޑިވްސް ޑެމޮގްރެފިކް އެންޑް ހެލްތް ސާރވޭ 2009
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ
Ministry of Health and Family
Keywords: demographic
Maldives
health services
health care challenges
household population
vulnerable Children
fertility levels
fertility trends
family planning
family planning methods
infant and child mortality
maternal health
child health
nutrition of child
nutrition of women
HIV/AIDS
women empowerment
health indicators of men
youth related issues
reproductive health
Tuberculosis
tobacco
Sexually transmitted infections
household environment
އާބާދީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިއްޚީ ޚިދުމަތް
ސިއްޚީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
ގޭގޭގެ އާބާދީ
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިން
ދަރިމައިވާ މިންވަރު
ދަރިމައިވުމުގެ ވައްޓަފާޅި
ޢާއިލާ ރޭވުން
ޢާއިލާ ރޭވުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް
ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވުމާއި ޅައުމުރުގައި މަރުވުން
މައިމީހާގެ ސިއްހަތު
ދަރިންގެ ސިއްހަތު
ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން
އަންހެނުންގެ ނިއުޓްރިޝަން
އެޗްއައިވީ / އެއިޑްސް
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން
ފިރިހެނުންގެ ސިއްހީ މަޢުލޫމާތު
ޒުވާނުންނާއި ގުޅެ މައްސަލަތައް
ދަރިމައިވުމުގެ ސިއްހަތު
ޓީބީ
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު
ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތައް
ގެވެހި ތިމާވެށި
Issue Date: 1-Oct-2010
Publisher: Ministry of Health and Family
Citation: Ministry of Health and Family. (2010). Maldives Demographic and Health Survey 2009. Male, Ministry of Health and Family.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1878
Appears in Collections:ސިއްޙަތާއި ބޭސްވެރިކަން
Health & Medical Sciences A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demographic health survey 2009 - final report.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.