Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1901
Title: ގާނޫނާއި މުޖުތަމައު
Other Titles: Gaanoonai mujuthamau
Authors: ހުސްނުއްސުއޫދު
Suood, Husnu
Keywords: ގާާނޫނު
ނެޗުރަލް ލޯ
ޕޮޒިޓިވިޒަމް
ލީގަލް ރިއަލިޒަމް
އިބްތިދާއީ ގަވާއިދުތައް
ސާނަވީ ގަވާއިދުތައް
އަބަދީ ގާނޫނު
އިލާހީ ގާނޫނު
ގުދުރަތުގެ ގާނޫނާއި ތޮބީއީ ގާނޫނު
އިންސާނުން ހަދާ ގާނޫނު
މަަދަނީ ގާނޫން
ޖިނާއީ ގާނޫން
ދައުލަތަށާއި ގާނޫނަށް ބޯލެނބުން
ުޖުތަމައުގައި ގާނޫނު އަދާކުރާ ދައުރ
އަމަން އަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
ފަރުދުންގެ ޖާނާއި މާލު ހިމާޔަތްކުރުން
ދެެބަސްވުން ހައްލުކުރުން
ދައުލަތް ހިންގާނެ ނިޒާމު
ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް
އިޖުރާއަތުތައް އެކަށައެޅުން
އަންޒަމާނުގެ މުޖުތަމައުތައް
ގާނޫނު ލިޔަން ފެށުން
ސިވިލް ލޯ
ކޮމަން ލޯ
އިސްލާމީ ޝަރީއަތް
ފެެންފުށީ އަސުރުމާގޭ މައްސަލަ
އަަލްޓާފް އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ މައްސަލަ
ދަރިވައްޓާލުން
މައުލޫއީ އިންސާފް
އިޖުރާއީ އިންސާފް
ތޮބީއީ އިންސާފް
ގާނޫނުގެ ވެރިކަން
Codified constitution
uncodified constitution
Democratic constitutions
Constitutional courts
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: މޯލްޑިވުސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް
Maldives Law Institute
Citation: ހުސްނުއްސުއޫދު. (2018). ގާނޫނާއި މުޖުތަމައު. މާލެ، މޯލްޑިވުސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް
Suood, H. (2014). Gaanoonai mujuthamau. Male, Maldives Law Institute.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1901
ISBN: 9789991588612
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book - Maldivian_Law_and_Society(1).pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.