Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1905
Title: ލިޔެލާ ޖެހި ދަޅުހެދުން
Other Titles: Liyelaa jehi dhalhu hedhun
Lacquer works - containers
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ލިޔެލާ ޖެހުން
އަތްތެރިމަސައްކަތް
ލިޔެލާޖެހި ދަޅު ހެދުން
Lacquer works
Hand craft
Making containers
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ލިޔެލާ ޖެހި ދަޅުހެދުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Liyelaa jehi dhalhu hedhun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1905
Appears in Collections:ދިވެހި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން
Maldivian Art & Culture P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 12 - Liyelaa jehi dhalhu hedhun.tif46.69 MBTIFFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.