Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1961
Title: އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން
Other Titles: Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun
Authors: ޔޫސުފު ޢަލިފުޅު
Alifulhu, Yoosuf
Keywords: ދެލަފްޒް ގުޅުވުން
އެބެފިލި
ގާފުބޭނުން ކުރުން
ދެލަފުޒު ގުޅުވުން
އުބުފިލި
އާބާފިލި
Issue Date: 1-Jun-2002
1-Jul-2002
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޔޫސުފް ޢަލި ފުޅު. (2002). އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން. ފަތްތޫރަ. 24(2), 24-26.
Yoosuf, A. F. (2002). Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun. Faiythoora. 24(2), 24-26.
.ޔޫސުފް އަލިފުޅު. (2002). އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން. ފަތްތޫރަ 280. 24(4)، 38-43
Yoosuf, A. F. (2002). Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun. Faiythoora 280. 24(4), 38-43.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;24
Faiythoora;24
ފަތްތޫރަ;280
Faiythoora;280
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1961
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
faiythoora24 2-ebefili jehigenvaa gaafakun ok.pdf119.92 kBAdobe PDFView/Open
Ebefili jehigenvaa gaafakun dhelafuzu gulhuvun.pdfFaiythoora 280, 24(4)1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.