Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1965
Title: އަޔާދާ ރިސޯރޓްގެ ސްވިމިންގް ޕޫލް އަދި މޫދު
Other Titles: Ayada resort swimming pool and lagoon
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: އަޔާދާ ރިސޯޓް
ގޮނޑުދޮށް
ގދ. މަގުއްދުވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ފަޅު
ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަން
Ayada resort
Lagoons of Maldives
G. Dh. Magudhdhuvaa
Maldives natural lagoon
Maldivian tourism
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). އަޔާދާ ރިސޯރޓްގެ ސްވިމިންގް ޕޫލް އަދި މޫދު. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016), Ayada resort swimming pool and lagoon. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1965
Appears in Collections:ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީ
Hospitality & Tourism P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 47 - Ayada resort swimming pool and lagoon.jpg4.95 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.