Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1984
Title: ނައިފަރުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
Other Titles: Naifarugai karanttuge khidhumaiy feshun (1964)
Authors: މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
Zakariyya, Mohamed
Issue Date: 1-May-2002
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (2002). ނައިފަރުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން (1964). ފަތްތޫރަ 24.278(1), 21-25
Zakariyya, M. (2002). Naifarugai karanttuge khidhumaiy feshun (1964). Faiythoora 278. 24(1), 21-25.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;278
Faiythoora;278
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1984
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naifarugai karantuge Khidhumaiy feshunn.pdfFaiythoora 278, 24(1)2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.