Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2126
Title: މިޞްރުގެ އަދަބު
Other Titles: Mis'ruge adhabu
Authors: މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް
Haleem, Mohamed Shahid
Keywords: މިސްރު
Egypt
ތާރީޙް
History
ބަސް
Language
އަކުރު
Consonant
ދިރިއުޅުން
Lifestyle
Issue Date: 1-Nov-1994
1-Jan-1995
1-Feb-1995
1-May-1995
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Majlis
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Citation: .މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް. (1994). މިޞްރުގެ އަދަބު 1. ފަތްތޫރަ 188. 16(7)، 15-18
Haleem, M. S. (2009). Mis'ruge adhabu 1. Faiythoora 188, 16(7), 15-18.
.މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް. (1995). މިޞްރުގެ އަދަބު 3. ފަތްތޫރަ 190. 16(9)، 24-29
Haleem, M. S. (1995). Mis'ruge adhabu 3. Faiythoora 190, 16(9), 24-29.
.މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް. (1995). މިޞްރުގެ އަދަބު 4. ފަތްތޫރަ 191. 16(10)، 21-26
Haleem, M. S. (1995). Mis'ruge adhabu 4. Faiythoora 191, 16(10), 21-26.
.މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް. (1995). މިޞްރުގެ އަދަބު 5. ފަތްތޫރަ 194. 17(2)، 31-39
Haleem, M. S. (1995). Mis'ruge adhabu 4. Faiythoora 194, 17(2), 31-39.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;188
Faiythoora;188
ފަތްތޫރަ;190
Faiythoora;190
ފަތްތޫރަ;191
Faiythoora;191
ފަތްތޫރަ;194
Faiythoora;194
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2126
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mis'ruge adhabu, Part 1.pdfFaiythoora 188, 16(7)4.12 MBAdobe PDFView/Open
Mis'ruge adhabu, Part 3.pdfFaiythoora 190, 16(9)7.84 MBAdobe PDFView/Open
Mis'ruge adhabu, Part 4.pdfFaiythoora 191, 16(10)7 MBAdobe PDFView/Open
Mis'ruge adhabu, Part 5.pdfFaiythoora 194, 17(2)1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.