Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2137
Title: ބަސްދީގަތުން
Other Titles: Basdheegathun
Authors: މުޙައްމަދު ވަޙީދު
Waheed, Mohamed
Issue Date: 1-Dec-2004
25-Sep- 6
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2004). ބަސްދީގަތުން. ފަތްތޫރަ 309. 26(9), 20-21.
Waheed, M. (2004). Basdheegathun. Faiythoora 309. 26(9), 20-21.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު. (2004). ބަސްދީގަތުން. ފަތްތޫރަ 300. 25(12), 18-20.
Waheed, M. (2004). Basdheegathun. Faiythoora 300. 25(15), 18-20.
މުޙައްމަދު އަމީން. (2004). ދިވެހިބަސް. ފަތްތޫރަ 301. 26(1), 9-12
Waheed, M. (2004). Basdheegathun. Faiythoora 301. 26(1), 9-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;309
Faiythoora;309
ފަތްތޫރަ;300
Faiythoora;300
ފަތްތޫރަ;301
Faiythoora;301
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2137
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basdheegathun.pdfFaiythoora 309, 26(9)763.77 kBAdobe PDFView/Open
Faithoora 25-12 Basdhee gathun.pdfFaiythoora 300, 25(12)805.54 kBAdobe PDFView/Open
Basdhee gathun.pdfFaiythoora 301, 26(1)1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.