Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2168
Title: މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ބާނީއަކީކާކު؟
Other Titles: Madhrasathul ifthithaah'uge baaneeakeekaaku?
Authors: Zakariyya, Mohamed
ޒަކަރިއްޔާ، މުޙައްމަދު
Issue Date: 1-May-2005
1-Jun-2005
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (2005). މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ބާނީއަކީކާކު؟. ފަތްތޫރަ 314. 27(2)، 19-21
Mohamed, Z. (2005). Madhrasathul ifthithaahuge baaneeakeekaaku?. Faiythoora 314. 27(2), 19-21.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (2005). މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ބާނީއަކީކާކު؟. ފަތްތޫރަ 316. 27(4)، 12-14
Mohamed, Z. (2005). Madhrasathul ifthithaahuge baaneeakeekaaku?. Faiythoora 316. 27(4), 12-14.
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ. (2005). މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ބާނީއަކީކާކު؟. ފަތްތޫރަ 315. 27(1)، 24-27.
Zakariyya, M. (2005). Madhrasathul ifthithaah'uge baaneeakeekaaku?. Faiythoora 315. 27(1), 24-27.
Series/Report no.: ފަތްތޫރް;314
Faiythoora;314
ފަތްތޫރް;316
Faiythoora;316
ފަތްތޫރަ;315
Faiythoora;315
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2168
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Madhrasathul ifthithaah'uge baaneeakeekaaku.pdfFaiythoora 314, 27(2)916.45 kBAdobe PDFView/Open
Madhurasathul ifthithaah'uge baaneeakee kaaku.pdfFaiythoora 316, 27(4)1.96 MBAdobe PDFView/Open
Madhrasathul ifthithaah'uge baaneeakeekaaku.pdfFaiythoora 315, 27(1)1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.