Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2383
Title: ފުށިދަނޑު ދަނބުރުއް
Other Titles: Fushidha'ndu dha'nburuh
Authors: އިބްރާހީމް ޙުސެއިން މަނިކު
Manik, Ibrahim Hussain
Issue Date: 1-Apr-2001
1-Jul-2001
1-Jun-2001
1-Aug-2001
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: އިބްރާހީމް ޙުސެއިން މަނިކު. (2001). ފުށިދަނޑު ދަނބުރުއް. ފަތްތޫރަ 268. 23(4)، 36-38.
Manik, I. H. (2001). Fushidha'ndu dha'nburuh. Faiythoora 268. 23(4), 36-38.
އިބްރާހީމް ޙުސެއިން މަނިކު. (2001). ފުށިދަނޑު ދަނބުރުއް. ފަތްތޫރަ 265. 23(1)، 37-43.
Manik, I. H. (2001). Fushidha'ndu dha'nburuh. Faiythoora 265. 23(1), 37-43.
އިބްރާހީމް ޙުސެއިން މަނިކު. (2001). ފުށިދަނޑު ދަނބުރުއް. ފަތްތޫރަ 267. 23(3)، 37-39.
Manik, I. H. (2001). Fushidha'ndu dha'nburuh. Faiythoora 267. 23(3), 37-39.
އިބްރާހީމް ޙުސެއިން މަނިކު. (2001). ފުށިދަނޑު ދަނބުރުއް. ފަތްތޫރަ 269. 23(5)، 43-46
Manik, I. H. (2001). Fushidha'ndu dha'nburuh. Faiythoora 269. 23(5), 43-46.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;268
Faiythoora;268
ފަތްތޫރަ;265
Faiythoora;265
ފަތްތޫރަ;267
Faiythoora;267
ފަތްތޫރަ;269
Faiythoora;269
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2383
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fushida'ndu da'nburuh.pdfFushidha'ndu dha'nburuhFaiythoora 268. 23(4)941.65 kBAdobe PDFView/Open
Fushidha'ndu dha'nburuh.pdfFaiythoora 265. 23(1)3.64 MBAdobe PDFView/Open
Fushidha'ndu dha'nburuh.pdfFaiythoora 267. 23(3)1.56 MBAdobe PDFView/Open
Fushidha'ndu dha'nburuh.pdfFaiythoora 269. 23(5)1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.