Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2444
Title: ...ޙަޤީޤަތާއި ހުވަފެން ގުޅުވާލުމުން
Other Titles: H'aqeeqathaai huvafen gulhuvaalumun...
Authors: Mohamed, Naseema
ނަސީމާ މުޙައްމަދު
Issue Date: Apr-1997
May-1997
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (1997). ޙަޤީޤަތާއި ހުވަފެން ގުޅުވާލުމުން. ފަތްތޫރަ 217. 19(1), 9-13
Mohamed, N. (1997). H'aqeeqathaai huvafen gulhuvaalumun.... Faiythoora 217. 19(1), 9-13.
.ނަސީމާ މުޙައްމަދު. (1997). ޙަޤީޤަތާއި ހުވަފެން ގުޅުވާލުމުން. ފަތްތޫރަ 218. 19(2), 19-21
Mohamed, N. (1997). H'aqeeqathaai huvafen gulhuvaalumun.... Faiythoora 218. 19(2), 19-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;217
Faiythoora;217
ފަތްތޫރަ;218
Faiythoora;218
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2444
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H'aqeeqathaai huvafen gulhuvaalumun....pdfFaiythoora 217. 19(1)2.62 MBAdobe PDFView/Open
H'aqeeqathaai huvafen gulhuvaalumun....pdfFaiythoora 218. 19(2)551.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.