Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2847
Title: ދިވެހިބަސް ތޯ
Other Titles: Dhivehibas thoa
Authors: Shihab, Ibrahim
އިބްރާހީމް ޝިހާބު
Keywords: ދިވެހިބަސް
Dhivehi Language
ބަސް
Language
ބަހުގެ ގަވާއިދު
Grammar
Issue Date: 1-Aug-1996
Aug-1979
Publisher: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukaz
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Shihab, I. (1996). Dhivehibas thoa. Faiythoora 209. 18(5), 10-14
.އިބްރާހީމް ޝިހާބު. (1996) .ދިވެހިބަސް ތޯ. ފަތްތޫރަ 209. 18(5), 10-14
.އިބްރާހީމް ޝިހާބު. (1979) .ދިވެހިބަސް ތޯ. ފަތްތޫރަ 5. 8-11
Shihab, I. (1979). Dhivehibas thoa. Faiythoora 5. 8-11.
Series/Report no.: Faiythoora;209
ފަތްތޫރަ;209
ފަތްތޫރަ؛5
Faiythoora;5
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2847
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehibasthoa.pdfFaiythoora 209. 18(5)6.29 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehibas thoa.pdfFaiythoora 5815.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.