Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/294
Title: ދަސްކީ ހަދިޔާ
Other Titles: Dhaskee hadhiyaa
Authors: Maniku, Ibrahim Hussain
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު
Keywords: Literature
Fiction
ވާހަކަ
ކައިވެނި
ބޭވަފާ ތެރިކަން
Issue Date: 1-Jun-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Maniku, I. H. (2006). Dhaskee hadhiyaa. Faithoora, 27(3), 41-45
.އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (2006).ދަސްކީ ހަދިޔާ. ފަތްތޫރަ. 27(3), 41-45
Series/Report no.: Faithoora;327
ފަތްތޫރަ : 327
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/294
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327_pt10-08302017104519.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.