Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/314
Title: ހުހިހައްޕާކަލޭގެ އާއި ހިޔަޅު
Other Titles: Huihahpaakaleyge aai hiyalhu
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Literature
Fiction
Short stories
Children's stories
Betrayal
ހުހިހައްޕާކަލޭގެ
ހިޔަޅު
ކަންބަޅި
ކުރުވާހަކަ
Issue Date: 1-Jul-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Huihahpaakaleyge aai hiyalhu. (2006). Faithoora, 27(4), 50.
.ހުހިހައްޕާކަލޭގެ އާއި ހިޔަޅު. (2006). ފަތްތޫރަ. 27(4), 50
Series/Report no.: Faithoora;328
ފަތްތޫރަ;328
Description: ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/314
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328_pt9.1-09072017090815.pdf376.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.