Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3428
Title: I (އިޢުތިޤާދު - (ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތައް
Other Titles: Iu'thiqaadhu - (qaboolukuraa goiythah) I
Authors: މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ
Luthufee, Mohamed Ibrahim
Issue Date: May-1995
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ. (1995). އިޢުތިޤާދު - (ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތައް) 1. ފަތްތޫރަ 194. 17(2)، 5-14
Luthufee, M. I. (1995). Iu'thiqaadhu - (qaboolukuraa goiythah) I. Faiythoora 194. 17(2), 5-14.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;194
Faiythoora;194
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3428
Appears in Collections:ދިވެހި ތާރީޚް
Maldivian History D


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iu'thiqaadhu - (qaboolukuraa goiythah) I.pdfFaiythoora 194, 17(2)2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.