Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4004
Title: މަލިކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު
Other Titles: Malikugai vaahaka dhahkai ulhey bahuruvayaa medhu
Authors: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Sadhiq, Abdulla
Keywords: މަލިކް
ބަހުރުވަ
ބަސް
މަހަލް
Malik
Dialect
Language
Minicoi
Issue Date: Feb-1992
Dec-1992
1
Jun-1994
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Majlis
Citation: ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (1992). މަލިކުގައި ވާހަކަދައްކައިއުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު. ފަތްތޫރަ 155. 13(11)، 6-12
S’aadhiq, A. (1992). Malikugai vaahakadhahkaiulhey bahuruvayaa medhu. Faiythoora 155. 13(11), 6-12.
އަބްދުﷲ ސާދިޤް .(1992). މަލިކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާމެދު. ފަތްތޫރަ 165 . 14(9)، 6-11
Sodhiq, A. (1992). Malikugai vaahaka dhakkai ulhey bahuruvayaamedhu. Faiythoora 165. 14(9), 6-11
އަބްދުﷲ ސާދިޤް .(1995). މަލިކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާމެދު. ފަތްތޫރަ 190 . 16(9)، 20-23
Sodhiq, A. (1995). Malikugai vaahaka dhakkai ulhey bahuruvayaamedhu. Faiythoora 190. 16(9), 20-23.
އަބްދުﷲ ސާދިޤް .(1994). މަލިކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާމެދު. ފަތްތޫރަ 183 . 16(3)، 24-27.
Sodhiq, A. (1994). Maliku gai vaahaka dhakkai ulhey bahuruvayaa medhu. Faiythoora 183. 16(3), 24-27.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;155
Faiythoora;155
ފަތްތޫރަ؛165
Faiythoora;165
Faiythoora;190
ފަތްތޫރަ;190
ފަތްތޫރަ;183
Faiythoora;183
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4004
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malikugai vaahakadhahkaiulhey bahuruvayaa medhu.pdfFaiythoora 155. 13(11)3.05 MBAdobe PDFView/Open
Malikugai vaahakah dhakkai ulhey bahuruvayaamedhu.pdfFaiythoora 165. 14(9)384.19 kBAdobe PDFView/Open
Malikugai vaahaka dhakkai ulhey bahuruvayaamedhu.pdfFaiythoora 190. 16(9)1.13 MBAdobe PDFView/Open
Maliku gai vaahaka dhakkai ulhey bahuruvayaa medhuFaiythoora 183. 16(3), 24-27.445.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.