Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4227
Title: ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
Other Titles: Dhivehibas en'givadaiganavanee kihaavarakahthoa?
Authors: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Keywords: ބަސް
ދިވެހި ބަސް
ޑިކްޝަނަރީ
މާނަ
ރަދީފް
ދިވެހި އަކުރު
ލަފުޒު
Language
Dhivehi Language
Dictionary
Meaning
Radheef
Dhivehi dictionary
Word
Issue Date: 1-Jul-1996
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް. (1996). ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟. ފަތްތޫރަ 208. 18(4)، 13
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis. (1996). Dhivehibas en'givadaiganavanee kihaavarakahthoa?. Faiythoora 208. 18(4), 13.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;208
Faiythoora;208
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4227
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehibas en'givadaiganavanee kihaavarakahthoa?.pdfFaiythoora 208. 18(4)525.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.