Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4365
Title: މަހަލްބަހާބެހޭ ހޯދުންތަކެއް
Other Titles: Mahal bahaa behey hoadhun thakeh
Authors: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
Hameed, Abdulla
Keywords: ބަސް
އިންޑޯ-އާރިއަން ބަސް
ދިވެހި ބަސް
މަލިކު
މަހަލް ބަސް
އަދަބީ
Language
Indo-Aryan language
Dhivehi Language
Malik
Mahal Language
Minicoy
Literature
Issue Date: Sep-1990
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު. (1990). މަހަލްބަހާބެހޭ ހޯދުންތަކެއް. ފަތްތޫރަ 1389. 12(6)، 3-4
Hameed, A. (1990). Mahal bahaa behey hoadhun thakeh. Faiythoora 138. 12(6), 3-4.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;138
Faiythoora;138
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4365
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahal bahaa behey hoadhun thakeh.pdfFaiythoora 138, 12(6)2 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.