Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4371
Title: ބަސްއުފެދުމާއި ބަހުގެ އަޟްލު
Other Titles: Bas ufedhumaai bahuge aslu
Authors: ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
Ahmed, Rasheed, Hassan
Keywords: ބަސް
ދިވެހި ބަސް
ބަހުުގެ ހަމަ
ބަހުގެ އިލްމު
ބަހުގެ އަސްލު
Language
Dhivehi Language
Linguistic
Language studies
Issue Date: Sep-1990
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު. (1990). ބަސްއުފެދުމާއި ބަހުގެ އަޟްލު. ފަތްތޫރަ 138. 12(6)، 28-30
Ahmed, H, R. (1990). Bas ufedhumaai bahuge aslu. Faiythoora 138. 12(6), 28-30.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;138
Faiythoora;138
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4371
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bas ufedhumaai bahuge aslu.pdfFaiythoora 138, 12(6)4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.