Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4456
Title: އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން : ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2)
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 4
Other Titles: Odi dhoani faharu banun : dhivehi masakkaiytheri kan (2)
Dhivehi masakkaitherikan (2) : odi dhoani faharu banun - 4
Authors: Faiythoora;78
އަޙްމަދު ޝަފީގު
Shafeeq, Ahmed
Issue Date: Feb-1987
Apr-1987
Nov-1987
Jul-1988
Aug-1988
Dec-1988
Jan-1990
Mar-1990
Apr-1990
Aug-1988
Nov-1988
Dec-1986
Jun-1989
Sep-1986
Aug-1987
May-1986
Dec-1985
1
Apr-1986
Sep-1987
Oct-1985
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1987). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން. ފަތްތޫރަ 95. 8(11)، 15-19
Shafeeq, A. (1987). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun. Faiythoora 95. 8(11), 15-19.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1987). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 11 : މަތިއޮޑި ބަނުން. ފަތްތޫރަ 97. 8(1)، 13-18
Shafeeq, A. (1987). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 11 : mathi odi banun. Faiythoora 97. 8(1), 13-18.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1987). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 13 : ދޯނީގެ މަތިކެނޑުން. ފަތްތޫރަ 104. 9(8)، 13-16
Shafeeq, A. (1987). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 13 : dhoaneege mathi ken'dun. Faiythoora 104. 9(8), 13-16.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1988). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 16. ފަތްތޫރަ 112. 10(4)، 14-21
Shafeeq, A. (1988). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 16. Faiythoora 112. 10(4), 14-21.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1988). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 17. ފަތްތޫރަ 113. 10(5)، 10-16
Shafeeq, A. (1988). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 17. Faiythoora 113. 10(5), 10-16.
.އަޙްމަދު ޝަފީޤް. (1988). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 20. ފަތްތޫރަ 117. 10(9)، 21-28
Shafeeq, A. (1988). Dhviehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 20. Faiythoora 117. 10(9), 21-28.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1990). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 26 : ދަތުރު އޮޑީ އާލާތްކުރުން. ފަތްތޫރަ 130. 11(10)، 12-17
Shafeeq, A. (1987). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 26 : dhathuru odee aalaaiy kurun. Faiythoora 130. 11(10), 12-17.
.އަޙްމަދު ޝަފީޤު. (1990). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 27 : އައުއޮޑި ބޭލުން. ފަތްތޫރަ 132. 11(12)، 14-21
Shafeeq, A. (1990). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 27 : au odi beylun. Faiythoora 132. 11(12), 14-21.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1990). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 28 : އައުއޮޑި ބޭލުން. ފަތްތޫރަ 133. 13(1)، 10-17
Shafeeq, A. (1990). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 28 : au odi beylun. Faiythoora 133. 13(1), 10-17.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1988). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 18. ފަތްތޫރަ 114. 10(6)، 13-18
Shafeeq, A. (1988). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 18 : au odi beylun. Faiythoora 114. 10(6), 13-18.
އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1988). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން-19. ފަތްތޫރަ 116. 10(8)، 24-19.
Shafeeq, A. (1988). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun-19. Faiythoora 116. 10(8), 19-24.
އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1986). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން. ފަތްތޫރަ 93. 8(9)، 16-22
Shafeeq, A. (1986). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun. Faiythoora 93. 8(9), 16-22.
އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1989). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން- 22. ފަތްތޫރަ 123. 11(3)، 12-18
Shafeeq, A. (1989). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun- 22. Faiythoora 123. 11(3), 12-18.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1986). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން 8. ފަތްތޫރަ 90. 8(6)، 10-16
Shafeeq, A. (1986). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun 8. Faiythoora 90 8(6), 10-16.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1987). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން. ފަތްތޫރަ 101. 6(5)، 17-20
Shafeeq, A. (1987). Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 11 : mathi odi banun. Faiythoora 101. 6(5), 17-20.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1986). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން. ފަތްތޫރަ 86. 8(2)، 14-20
Shafeeq, A. (1986). Dhivehi masakkaiy therikan (2) : odi dhoani faharu banun. Faiythoora 86. 8(2), 14-20.
އަޙްމަދު ޝަފީޤް. (1985). އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން : ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2). ފަތްތޫރަ 81. 7(9)، 20-26
Shafeeq, A. (1985). Odi dhoani faharu banun : dhivehi masakkaiytheri kan (2). Faiythoora 81. 7(9), 20-26.
އަޙްމަދު ޝަފީޤް. (1985). އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން3 : ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2). ފަތްތޫރަ 78. 7(6)، 14-18
Shafeeq, A. (1985). Odi dhoani faharu banun 3 : dhivehi masakkaiytheri kan (2). Faiythoora 78. 7(6), 14-18
އަޙްމަދު ޝަފީޤް (1986).ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން 2 : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން -6. ފަތްތޫރަ 83. 7(11)، 17-22
Shafeeq, A. (1986). Dhivehi masakkaitherikan 2 : Odi dhoani faharu banun-6. Faiythoora 83. 7 (11), 17-22
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1987). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން. ފަތްތޫރަ 102. 9(6)، 11-14
Shafeeq, A. (1988). Dhviehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 20. Faiythoora 102. 9(6), 11-14.
.އަޙްމަދު ޝަފީގު. (1985). ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން (2) : އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން - 4. ފަތްތޫރަ 79. 7(7)، 21-16
Shafeeq, A. (1985). Dhivehi masakkaitherikan (2) : odi dhoani faharu banun - 4. Faiythoora 79. 7(7), 16-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;95
Faiythoora;95
ފަތްތޫރަ;97
Faiythoora;97
ފަތްތޫރަ;104
Faiythoora;104
ފަތްތޫރަ;112
Faiythoora;112
ފަތްތޫރަ;113
Faiythoora;113
ފަތްތޫރަ;117
Faiythoora;117
ފަތްތޫރަ;130
Faiythoora;130
ފަތްތޫރަ;132
Faiythoora;132
ފަތްތޫރަ;133
Faiythoora;133
Faiythoora;114
ފަތްތޫރަ;114
ފަތްތޫރަ;116
Faiythoora;116
ފަތްތޫރަ;93
Faiythoora;93
ފަތްތޫރަ;123
Faiythoora;123
ފަތްތޫރަ;90
Faiythoora;90
ފަތްތޫރަ;101
Faiythoora;101
ފަތްތޫރަ;86
Faiythoora;86
ފަތްތޫރަ؛81
Faiythoora;81
ފަތްތޫރަ؛78
ފަތްތޫރަ؛83
Faiythoora;83
ފަތްތޫރަ;102
Faiythoora;102
ފަތްތޫރަ;79
Faiythoora;79
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4456
Appears in Collections:ދިވެހި ފަންނުވެރިކަމާއި ޡަޤާފަތް
Maldivian Art & Culture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 13 : dhoaneege mathi ken'dunFaiythoora 104. 9(8)1.7 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 26 : dhathuru odee aalaaiy kurunFaiythoora 130. 11(10)848.43 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 28 : au odi beylunFaiythoora 133. 13(1)1.01 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 27 : au odi beylunFaiythoora 132. 11(12)1.14 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 11 : mathi odi banunFaiythoora 97. 8(1)651.12 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun.pdfFaiythoora 95. 8(11)660.64 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 17.pdfFaiythoora 113. 10(5)767.46 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 20.pdfFaiythoora 117. 10(9)1 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun - 16.pdfFaiythoora 112. 10(4)939.25 kBAdobe PDFView/Open
Odi dhaoni faharu banun.pdfFaiythoora 114. 10(6)739.11 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun-19Faiythoora 116. 10(8), 19-24.704.35 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun-9.pdfFaiythoora 93. 8(9)837.8 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiytherikan (2) : Odi dhoanifaharu banun.pdfFaiythoora 123, 11(3)906.99 kBAdobe PDFView/Open
Odi dhoani faharu banun - 8.pdfFaiythoora 90, 8(6)904.58 kBAdobe PDFView/Open
Odi dhoani faharu banun -12.pdfFaiythoora 101, 6(5)4.65 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaiy therikan (2) : odi dhoani faharu banunFaiythoora 86. 8(2), 14-20155.2 kBAdobe PDFView/Open
Odi dhoani faharu banun : dhivehi masakkaiytheri kan (2).pdfFaiythoora 81. 7(9)986.17 kBAdobe PDFView/Open
odi.pdfFaiythoora 78. 7(6), 14-184.73 MBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaitherikan 2 Odi dhoanifaharu banun-6.pdf731.98 kBAdobe PDFView/Open
Odi dhoani faharu banun dhivehi masakkaiytheri kan (2).pdfFaiythoora 102. 9(6), 11-14440.9 kBAdobe PDFView/Open
Dhivehi masakkaitherikan (2) : odi dhoani faharu banun - 4Faiythoora 79. 7(7), 16-21.834.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.