Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4584
Title: Estimating tag-shedding rates for Skipjack tuna, Katsuwonus pelamis, off the Maldives
Authors: Adam, M. Shiham
އެމް. ޝިހާމް އާދަމް
Keywords: Skipjack tuna
Tag shedding
Katsuwonus Pelamis
Pole and line
Fishing
Live bait
Tagging methods
Parameter estimation
Double tagging experiment
Shedding rates
ކަޅުބިލަ މަސް
މަސްވެރިކަން
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން
ޓެގް ހަރުކުރުން
ދިރޭ ރެހި
ޓެގް ކުރާ ގޮތްތައް
ޓެގް ނަގާ / ހަރުކުރާ މިންވަރު
Issue Date: 2001
Citation: Adam, M. S. (2001). Estimating tag-shedding rates for Skipjack tuna, Katsuwonus pelamis, off the Maldives. Fishery Bulletin, 193-196.
.އެމް. ޝިހާމް އާދަމް. (2001) އެސްޓިމޭޓިންގް ޓެގް-ޝްރެޑިންގް ރޭޓްސް ފޯ ސްކިޕްޖެކް ޓޫނާ، ކަޓްސުވޮނަސް ޕެލާރމިސް، އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް. ފިޝަރީ ބުލެޓިން، 193-196
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4584
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estimating tag-shedding rates for Skipjack tuna-Katsuwonus pelamis-off the Maldives.pdf46.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.