Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/475
Title: އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން
Other Titles: Ebefili jehigenvaa gaafakhun dhelafuzu gulhuvun
Authors: Yoosuf, Alifulhu
ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު
Keywords: Dhivehi Language
Grammer
Compound word
ދިވެހިބަސް
ބަހުގެ ޤަވައިދު
އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފު
ދެލަފުޒު ގުޅުވުން
Issue Date: 1-Sep-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Yoosuf A. (2009). Ebefili jehigenvaa gaafakhun dhelafuzu gulhuvun. Faithoora, 31(6), 44-46.
ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު (2009). އެބެފިލި ޖެހިގެންވާ ގާފަކުން ދެލަފުޒު ގުޅުވުން. ފަތްތޫރަ، 31(6)، 44-46.
Series/Report no.: Faithoora;366
ފަތްތޫރަ؛366
Description: 365 ވަނަ އަދަދާ ގުޅޭ
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/475
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366_pt13-09072017093751.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.