Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4916
Title: ދިވެހީންގެ ބަސް
Other Titles: Dhivehinge bas
Authors: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
Hameedh, Abdulla
Keywords: ބަސް
ދިވެހި ބަސް
ލަފުޒު
ސަންސްކްރިތު
ސިންގަޅަ
މަލިޔާޅަމް
އުރުދޫ
ފާރިސީ
އަރަބި ބަސް
Language
Dhivehi Language
Word
Sanskrit
Sinhala
Malayalam
Urdu
Farsi
Arabic words
Issue Date: Mar-1991
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy kuraa Qaumee Marukaz
Citation: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު. (1991). ދިވެހީންގެ ބަސް. ފަތްތޫރަ 144. 12(12)، 34-36
Hameedh, A. (1991). Dhivehinge bas. Faiythoora, 144. 12(12), 34-36.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;144
Faiythoora;144
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4916
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhivehinge bas.pdfFaiythoora 144, 12(12)278.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.