Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/495
Title: މިއީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ބަހެވެ
Other Titles: Mieevas hama dhivehi baheve
Authors: Rasheed, Faaiz
ފާއިޒު ރަޝީދު
Keywords: Dhivehi -- Language -- Grammer
Dhivehi -- Language
Dialects
Huvadhoo atoll dialect
Letters
ދިވެހި ބަސް
ބަހުރުވަތައް
ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބަސް
އަކުރު
ސުކުންޖެހޭ މިސާލުތައް
Issue Date: 1-Nov-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Rasheed, F. (2009). Mieevas hama dhivehi baheve. Faithoora, 31(8), 24-26.
ފާއިޒު ރަޝީދު (2009). މިއީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ބަހެވެ. ފަތްތޫރަ، 31(8), 24-26.
Series/Report no.: Faithoora;368
ފަތްތޫރަ؛368
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/495
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
368_pt8-09072017121409.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.