Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4973
Title: Mundoo island waste management center environmental management plan
Authors: CDE Consulting
Keywords: Legislation, policies and guidelines
Stakeholder consultations
IWMC description
IWMC location and site
Biophysical environment
Socio-economic environment
IWMC operation
Resources recovery and recycling
Environmental impact mitigation
Social sustainability
Environmental approval condition
Environmental monitoring
މުންޑޫ
ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުން
ދިރޭތަކެތީގެ މާހަޢުލު
ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ވަޒަންކުރުން
އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިޞާދީ ހާލަތު
އިޖްތިމާއީ ދެމެހެއްޓެނިކަން
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން
Issue Date: Oct-2017
Citation: CDE Consulting. (2017). Mundoo island waste management center environmental management plan. Male': Maldives
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4973
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2500 housing units - EIA - final draft.pdf12.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.