Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/514
Title: Functional translation of the constitution of the Republic of Maldives 2008
Keywords: Constitution -- Maldives
Constitution
legislative power
executive power
judicial power
state, sovereignty, citizens
fundamental rights and freedom
The Peoples Majlis
The president
Cabinet of Ministers
Judiciary
independent commissions and offices
Judicial Service Commission
Elections Commission
Civil Service Commission
Human Rights Commission
Anti Corruption Commission
Auditor General
Prosecutor General
Decentralized administration
Security Services
Property, liabilities and legal actions of the state
state of emergency
Amendment to the constitution
Application and construction of the constitution
Transitional matters
Oaths of Office
National flag
ޤައުމީ ދިދަ
ްދައުލަތާއި، އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި، ރައްޔިތުނ
އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ްވަޒީރުންގެ މަޖިލިސ
ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރު
މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމްތައް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުން
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް
ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާއި ދަޢުވާތައް
ުކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތކ
ާޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުނ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރުމާއި މާނަކުރުން
އިންތިޤާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބާބު
ިއެކިއެކި މަޤާމުގެ ހުވައ
Issue Date: 1-Jan-2008
Citation: Functional translation of the constitution of the Republic of Maldives 2008. (2008).
Description: Done by Ms. Dheena Hussain at the request of Ministry of Legal reform, information and arts
URI: http://Saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/514
Appears in Collections:ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު
Shari’ah & Law


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Functional translation of the consititution of the REM 2008.pdf458.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.