Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5221
Title: Basic fisheries statistics 2011
Authors: Fisheries Management Agency
ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ
Keywords: Fishermen
Fishing vessels
Fishing trips
Regions
Fish catch
Fish species
Atolls
Vessel types
Weight of fish
Fish export
Utilization of fish
Fresh tuna
Purchasing
Lobster catch
Sea cucumber catch
މަސްވެރިން
މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު
މަސްވެރިކަން
މަހަށް ފުރުން
ބޭނިމަހުގެ މިންވަރު
މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް
އަތޮޅު
ބާވަތުގެ މަސް
މަހުގެ ބަރުދަން
ރާއްޖޭން ބޭރުކުން
މަހުގެ ބާވަތްތައް
މަސްބޭނުން ކުރެވުނު ގޮތް
ގަތް ތާޒާ މަސް
Issue Date: 2011
Publisher: Ministry of Fisheries and Agriculture
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Citation: Fisheries Management Agency (2011). Basic fisheries statistics 2011. Male': Ministry of Fisheries and Agriculture.
ފިޝަރީސް މެނޭޖްމެންޓް އެޖެންސީ (2011) ބޭސިކް ފިޝަރީސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2011. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5221
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basic fisheries statistics 2011.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.