Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5293
Title: ފަޅޯ ހައްދަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ހައްލުކުރާނެގޮތް
Other Titles: Falho hahdhamun dhaairu dhimaavaa mahsalathakaai hahlukuraanegoi
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Keywords: ގަހަށް ޖެހޭ ބަލި
ފަނިފަކުސާ
ދަނޑުވެރިން
ވައިރަސް
ފަންގަސް
ޖަރާސީމު
މީލީ ބަގްސް
ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުން
ބަލި ޖެހޭ ގޮތް
ބަލީގެ އަލާމަތްތައް
ބަލި ހައްލުކުރާނެ ގޮތް
ކެމިކަލް ފަންގިސައިޑް
ފަޅޯ ފަތް އައިބު ވުން
މުޑުވައް
Plant diseases
Insects
Bugs and worms
Farming
Agriculture
Planting
Virus
Germs
Fungus
Mealy bugs
Symptoms
Prevention
Treatment
Causes of disease
Leaf abnormalities
Chemical insecticides
fungicides
Seeds
Issue Date: 2019
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ
Ministry of Fisheries and Agriculture
Citation: saruna.mnu.edu.mv. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ (2019) ފަޅޯ ހައްދަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ހައްލުކުރާނެގޮތް. ލިބޭނީ
Ministry of Fisheries and Agriculture. (2019). Falho hahdhamun dhaairu dhimaavaa mahsalathakaai hahlukuraanegoi. Available from saruna.mnu.edu.mv
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5293
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Falho hahdhamun dhaairu dhimaavaa mahsalathakaai hahlukuraanegoi.mp4174.67 MBUnknownView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.