Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5396
Title: Fisheries statistics 2006
Authors: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
Keywords: Fishermen
Fishing
Fishing trips
Fishing vessels
Fish catch
Atolls
Fishing method
Species
Vessel type
Weight of fish
Fish export
Fish Utilization
Lobster
Sea Cucumber
މަސްވެރިކަން
މަސްވެރިން
މަސްދަތުރު
މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު
މަހުގެ މިންވަރު
މަހުގެ ބަރުދަން
އަތޮޅުތައް
ސަރަހައްދު
މަހުގެ ބާވަތް
މަސްބާނާ ގޮތް
ރާއްޖޭން ބޭރުކުން
އިހި
ހުއިފިލަނޑާ
Issue Date: 2006
Publisher: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް
Citation: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources. (2006). Fisheries statistics 2006. Male: Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް. (2006). ފިޝަރީސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2006. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސެސް.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5396
Appears in Collections:މަސްވެރިކަން
Fisheries


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fisheries statistics 2006.pdf435.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.